SUKKUR ZONE


     
Jamat: DADU HALAI MEMON JAMAT, DADU
Address: C/o. A.K. Traders, Shah Bazar, Dadu
TelNo: 0229-611059
Fax No:  
E-Mail:  
URL:  
     
Jamat: HALAR MEMON JAMAT
Address: Bunder Road, Sukkur
TelNo: 071-24554
Fax No:  
E-Mail:  
URL:  
     
Jamat: KATHIAWAR MEMON ANJUMAN SHIKARPUR
Address: Near City Post Office, Storeganj, Shikarpur
Tel No: 0761-513368
Fax No:  
E-Mail:
URL:
   
Jamat: KATHIAWAR MUSLIM MEMON ANJUMAN
Address: Kathiawar Muslim Memon Charitable Hospital, Shah Faisal Street, Tandoo Adam, Sindh.
Tel No: 02221-71020
Fax No:  
E-Mail:  
URL:  
   
Jamat: SORATH MEMON JAMAT
Address: Bunder Road, Sukkur
Tel No: 071-24328
Fax No:  
E-Mail:  
URL:  
   
Jamat: SUKKUR MEMON ANJUMAN
Address: Bunder Road, Sukkur
Tel No: 071-23384
Fax No:  
E-Mail:  
URL:  
   
Jamat: SUKKUR THARADI GUJRATI MEMON JAMAT
Address: 1st Floor, Jama Masjid, opp: Halar Memon Jamat, Bunder Road, Sukkur
Tel No: 071-61424
Fax No:  
E-Mail:  
URL: